Privaatsuseeskirjad

 

1. Üldsätted

1.1. Käesolev privaatsuseeskiri (edaspidi "eeskiri") reguleerib UAB "Danbalt International", ettevõtte kood 110474962, ametlik aadress Verslo centras PENTA, Ozo g. 12A, LT-08200, Vilnius.

1.2. Püüame tagada, et meie teenuste kasutajad, veebisaitide külastajad ja teised isikud, kelle isikuandmeid me töötleme, usaldaksid täielikult meie teenuseid ja oleks läbipaistvalt informeeritud, sellest kuidas me nende andmeid töötleme. Käesolevas eeskirjas leiate teavet selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid kogume ja kasutame (või soovime koguda ja kasutada).

1.3. Oma tegevuses juhindume järgmistest andmete töötlemise põhimõtetest:

1.3.1. Isikuandmeid tuleb andmesubjekti suhtes seaduslikult, terviklikult ja läbipaistval viisil töödelda (seaduslikkuse, terviklikkuse ja läbipaistvuse põhimõte);

1.3.2. Isikuandmeid tuleb koguda kindlaksmääratud, selgelt määratletud ja seaduslikel eesmärkidel ning neid ei tohi edasi töödelda viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus; andmete täiendav töötlemineteaduslikul või ajaloolisel uurimistööl või statistilistel eesmärkidel arhiveerimist ei peeta peamise eesmärgiga (eesmärgi piiramise põhimõte) kokku sobimatuks;

1.3.3. Isikuandmed peavad olema piisavad, asjakohased ja vajalikud ainult eesmärkide saavutamiseks, milleks neid töödeldakse (andmete minimiseerimise põhimõte);

1.3.4. Isikuandmed peavad olema täpsed ja vajaduse korral ajakohastatud; tuleb võtta tarvitusele kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et isikuandmed, mis ei ole nende töötlemise eesmärkide seisukohast täpsed kustutatakse või parandatakse viivitamatult (täpsuse põhimõte);

1.3.5. Isikuandmeid tuleb hoida nii, et andmesubjektide isikuandmeid saab kindlaks määrata mitte kauem, kui see on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärgil; isikuandmeid võib pikema aja jooksul säilitada, kui isikuandmeid töödeldakse arhiivina avalikes huvides, teaduslikel või ajaloolistel eesmärkidel või statistilistel eesmärkidel, rakendades asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, mis on vajalikud andmesubjektide õiguste ja vabaduste kaitsmiseks (säilitamisaja piiramise põhimõte);

1.3.6. Isikuandmeid tuleb töödelda viisil, mis tagab isikuandmete nõuetekohase turvalisuse, sealhulgas kaitse ebaseadusliku andmetöötluse eest ning juhusliku kadumise, hävimise või kahjustamise eest, rakendades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid (terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse põhimõte);

1.3.7. Me oleme vastutavad ülaltoodud põhimõtete järgimise eest ja peame suutma tõestada, et neid järgitakse (vastutuse põhimõte).

1.4. See eeskiri põhineb Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusel (EL) 2016/679 (Isikuandmete Kaitse Üldmäärus, edaspidi "IKÜ")füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta, millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 95/46/EÜEesti Vabariigi Isikuandmete kaitse seadusel (edaspidi "IKS") ja muudel Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi õigusaktidel. Eeskirjad on mõistetavad nagu IKÜ-s ja IKS-es määratletud..

2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

2.1. On oluline, et loeksite hoolikalt eeskirju, sest kui külastate veebisaiti ja kasutate meie teenuseid, kohaldatakse seda eeskirja otseselt andmete kogumisel, töötlemisel ja eeskirjas sätestatud juhtudel teie isikuandmete edastamisel andmete saajatele.

2.2. Kui te ei nõustu selle eeskirjagaja selles kirjeldatud isikuandmete töötlemisega, siis ärge külastage veebisaiti ja/või ärge kasutage meie teenuseid.

2.3. Teie ülesanne on tagada, et teie edastatud andmed on täpsed, õiged ja täielikud. Vigaste andmete teadlikult sisestamist loetakse eeskirjade rikkumiseks. Kui esitatud andmed muutuvad, peate meid sellest teavitama. Me ei vastuta mingil juhul teie ja/või kolmandate isikute poolt põhjustatud kahju eest, kui olete esitanud ebaõigeid ja/või mittetäielikuid isikuandmeid või kui te pole taotlenud andmete lisamist ja/või muutmist pärast seda, kui nad on muutunud.

2.4. Isikud, kellele me teie isikuandmeid avaldame on kirjeldatud kõigis andmetöötlustoimingutes.

2.5. Teatud juhtudel võime teie andmeid avalikustada ka muudele isikutele peale nende, mis on märgitud:

2.5.1. Seaduste täitmiseks või kohustuslikule teabenõudele reageerimiseks (näiteks kohtule andmete esitamise kohustuse saamisel);

2.5.2. Teie toimingute õiguspärasuse kinnitamiseks;

2.5.3. Teie õiguste, vara kaitseks või nende turvalisuse tagamiseks;

2.5.4. Muudel juhtudel teie nõusolekul või teie taotlusel.

3. Isikuandmete töötlemine töökoha kandidaatide valimiseks

3.1. Juhul kui otsustate kandideerida UAB "Danbalt International" personali valimisel, töötleb ettevõteandmetöötlejana teie järgmisi isikuandmeid, mille olete esitanud kandideerimise eesmärgil:

3.1.1. Eesnimi;

3.1.2. Perekonnanimi;

3.1.3. Sünniaeg;

3.1.4. Telefoni number;

3.1.5. E-mailiaadress;

3.1.6. Linn, kus eelistate töötada;

3.1.7. Haridus;

3.1.8.Hetke töökoht;

3.1.9. Eelistatud tööaeg;

3.1.10. Perekonnaseis;

3.1.11. Töökogemus;

3.1.12. Pilt;

3.1.13. Muud vabatahtlikud esitatud üksikasjad teie CV-s ja/või muudes dokumentides.

3.2. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on IKÜ artikli 6 lõike 1 punkt b - töötlemine, et teie algatusel tegutseda enne lepingu sõlmimist kandidaadiga.

3.3. Kui Eesti Vabariigis kehtivad seadused täiendavaid piiranguid kandidaatide puhul töödeldavale teabele, tagab UAB Danbalt International, et iga kandidaadi puhul töödeldakse ainult lubatud isikuandmeid.

4. E-kaubanduse rakendamine

4.1. Et pakkuda teile võimalust veebisostmiseks, töötleme selle teenuse pakkumiseks järgmisi isikuandmeid:

4.1.1. Eesnimi;

4.1.2. Perekonnanimi;

4.1.3. Sugu (tiitel);

4.1.4. Telefoni number;

4.1.5. E-maili aadress;

4.1.6. Elukoha aadress;

4.1.7. Nõudmise korral lisateave, mida saadetise saaja peab tarneteks esitama (nt trepikoja kood).

4.2. Elektroonilise kaubanduse eesmärgil töödeldavate andmete õigusliku teostamise alusel töötleb IKÜ artikli 6 lõike 1 punkt b kaupade ostu-müügilepingu täitmise eesmärgil.

5. Lojaalsusprogrammi korraldamine ja sellega seotud otseturundamine

5.1. Kaasaegse Moekeskuse UAB "Danbalt International” kauplusketi ("DANIJA" kliendikaardi omanikud) lojaalsusprogrammis osalejatele on olemas “otseturundus” - e-mailiga saadetud infolehed, sündmuste kutsed, teave e-posti ja SMS-i teel edastatavate allahindluste ja soodustuste kohta. UAB Danbalt International edastatud järgnevaid isikuandmeid lojaalsusprogrammi ja sellega seotud otseturunduse eesmärgil kui olete selleks andnud loa:

5.1.1. Eesnimi;

5.1.2. Perekonnanimi;

5.1.3. E-maili aadress;

5.1.4. Telefoni number;

5.1.5. Linn;

5.1.6. Sünniaeg;

5.1.7. Informatsioon ostetud kaupade kohta, nende liik, kulutatud rahasummad.

5.2. UAB "Danbalt International" saab andmeid otse teilt.

5.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on artikli 6 lõike 1 punkt a - teie poolt lojaalsusprogrammi osalisena antud nõusolek.

5.4. Teil on igal ajal õigus tühistada teadete saamine e-maili ja/või SMS-iga ilma, et see mõjutaks andmete töötlemist, kuni seadusliku nõusoleku tühistamise hetkeni, kuid sellisel juhul ei saa me enam saata teile eripakkumisi ja muud lojaalsusprogrammiga seotud teavet.

6. Isikuandmete säilitamise kord ja tingimused

6.1.Teie isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendame organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid, et tagada isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja muu ebaseadusliku töötlemise eest.

6.2. Isikuandmete töötlemise eesmärgist sõltuvalt rakendame isikuandmete säilitamiseks erinevaid tingimusi.

6.3. Isikuandmete säilitamiseks rakendame järgmisi tingimusi:

 

Nr.

Isikuandmete töötlemise eesmärk

Säilitamise aeg

  1.  

Töö kandidaatide valik

Kuni valimisprotsessi lõpuni.

  1.  

E-kaubanduse teostamine

UAB Danbalt International– 3 aastat alates viimasest kauba ostmisest.

  1.  

Lojaalsusprogrammi korraldamine ja sellega seotud otseturundamine

Lojaalsusprogrammi lõpuni

 

6.4. Erandid eelpool nimetatud säilitamisnõuete kohta võivad olla kindlaks määratud niivõrd, kuivõrd need erandid ei riku teie andmesubjekti õigusi, järgivad seaduslikke nõudeid ja on nõuetekohaselt dokumenteeritud.

6.5. Kui teie isiklikud andmed on vajalikud õigusnõuete nõudmiseks, täitmiseks või kaitsmiseks, säilitame need sellises ulatuses, mis on vajalik nende eesmärkide saavutamiseks kohtu-, haldus- või kohtuvälises menetluses .

7. Teie õigused

7.1. Teil on taotlusega õigus igal ajal oma töödeldud isikuandmetele juurde pääseda ja teada saada, kuidas neid meie poolt töödeldakse, taotleda ebaõigete, mittetäielike ja ebatäpsete isikuandmete korrigeerimist,taotleda oma isikuandmete kogumise, salvestamise peatamist kui andmeid töödeldakse järgimata seadustest tulenevaid nõudeid.

7.2. Kui isikuandmete töötlemine põhineb nõusolekul, on teil igal ajal õigus nõusolek tagasi võtta, ilma et see mõjutaks andmete töötlemist, kuni seadusliku nõusoleku tühistamise hetkeni.

7.3. Saate kasutada oma õigusi esitades kirjaliku taotluse UAB Danbalt International e-maili aadressil info@danija.ee või posti teel J. Balčikonio tn. 9, LT-08247, Vilnius või otse nimetatud aadressil.

8. Kontaktandmed ja kaebuste esitamine

8.1. Kui teil on isikuandmete kaitse osas küsimusi, võtke meiega ühendust e-maili aadressil info@danija.ee.

8.2. Kui te ei ole meie vastusega rahul või arvate, et töötleme teie andmeid rikkudes seadusi, on teil õigus esitada kaebus järelevalveasutusenatöötavasseEesti Vabariigi andmekaitseinspektsioon.

9. Informatsioon kasutatavate küpsiste kohta

9.1. Kui külastate veebisaiti, tahame teile pakkuda sellist sisu ja pakkuda selliseid funktsioone, mis sobivad teie vajadustega. Selleks kasutame küpsiseid. Küpsised on brauseris või seadmes (personaalarvuti, mobiiltelefon või tahvelarvuti) salvestatud väikesemahulised tekstifailid.

9.2. Küpsisega püüame pakkuda nauditavamat veebisaidi sirvimise ja kasutamise kogemust.

9.3. Meie veebisaidil kasutatud küpsised võib grupeerida järgmistesse kategooriatesse:

9.3.1. Küpsised, mis on veebisaidi tegevuse jaoks hädavajalikud, on mõeldud selleks, et veebisait saaks oma põhifunktsioone täita. Need küpsised võimaldavad teil Veebisaiti sirvida ja kasutada selle funktsioone, näiteks selleks, et võimaldada juurdepääsu teatud veebisaidi turvalistele aladele.

9.3.2. Aktiivsuse (analüütilised) küpsised koguvad anonüümset teavet selle kohta, kuidas külastajad veebisaiti kasutavad. Andes teavet külastatud piirkondade, Veebisaidile kulutatud aja ja probleemide kohta, näiteks veateated, aitavad need küpsised mõista, kuidas külastajad Veebisaidil käituvad. See teave aitab meil Veebisaidi toimimist parandada.

9.3.3. Funktsionaalsed küpsised parandavad veebisaidi kasutamise kogemust. Näiteks võivad need küpsised meeles pidada sellist teavet nagu teie märgitud tooted ja teie kasutajanimi.

9.4. Kasutame järgmisi küpsiseid:

9.4.1. Google Analytics küpsised on analüütilised küpsised statistiliste andmete kogumiseks veebisaidi liikluse kohta, kasutaja seansi säilitamiseks ja unikaalsete külastajate tuvastamiseks.

9.4.2. Prestashop küpsised - funktsionaalsed küpsised, mis toetavad kasutaja seanssi, lubavad teil veebisaidil registreeruda ja sisse logida, seal osta ja teha muid seotud tegevusi.

9.4.3. Küpsis “dan_favorite_products_id“ – funktsionaalne küpsis märgistatud esemete säilitamiseks.

9.4.4. Küpsised “soundest-views“ ja „soundestID“ – analüütilised küpsised, mille eesmärk on kindlaks teha veebisaidi avamiste arv ja tuvastada unikaalseid kasutajaid.

9.4.5. Küpsis “viewedOuibounceModal“ – funktsionaalne küpsis, et määrata, kas klient nägi levitatavat lehe sõnumit soovitusega uudiskirja tellimiseks.

9.4.6. Küpsis “accept-cookies“ – funktsionaalne küpsis, mis on otseselt seotud teiste analüütiliste küpsistega.

9.5.  Te saate kustutada või blokeerida küpsiseid, valides oma brauseris sobivad sätted, mis võimaldab teil tühistada kõik või mõned küpsised. Iga brauser on erinev, seega kui te ei tea, kuidas muuta küpsiste eelistusi, peaksite selle teabe leidma menüüst Abi. Arusaadavaltvõib küpsiste blokeerimine brauseriseadetes (sh nõutavate küpsiste) tekitada teile probleeme Veebisaidi kõikide või osade funktsioonide kasutamisel.

10. Isikuandmete töötlemine kolmandate isikute poolt

10.1. Kasutades kolmandate osapoolte teenuseid, näiteks meie Facebooki sotsiaalse võrgustiku külastamist, võidakse kohaldada kolmandate isikute nõudeid. Näiteks rakendab "Facebook" oma andmete kasutamise poliitikat kõigile kasutajatele ja külastajatele. Seetõttu on nende kolmandate osapoolte teenuste kasutamine soovitatav ligipääsuks nende reeglitele ja tingimuste. 

11. Lõppsätted

11.1. Selle Eeskirjaga seotud õigussuhted on reguleeritud Eesti Vabariigis kehtivad õigused.

11.2. Me ei vastuta kahjude, sealhulgas Veebisaidi kasutamise katkestustest tingitud kahjude eest, andmete kadumise või kahjustumise eest, mis on tingitud teie või teie loal tegutsevate kolmandate isikute tegevusest või tegevusetusest, sealhulgas ebaõigete andmete sisestamine, muud vead, tahtlik kahju, Veebisaidi muu sobimatu internetis kasutamine. Me ei vastuta Veebisaidi juurdepääsu ja/või kasutamisest põhjustatud katkestuste ja/või kahjustuste eest, mis tulenevad kolmandate osapoolte mis tahes tegevusest või tegevusetusest, mis ei ole meist, teist või muudest andmesubjektidest sõltuvad, kaasa arvatud elektri-, internetiühenduse katkestused jne.

11.3. See Eeskiri vaadatakse läbi ja vajaduse korral ajakohastatakse vähemalt kord kahe aasta jooksul. Eeskirjale tehtud lisandused või muudatused jõustuvad veebisaidil avaldamise päeval.

11.4. Kui te kasutate Veebisaidi ja meie teenuseid pärast Eeskirja uuendamist, tagame me, et te olete muudatustest informeeritud.