Privaatsuspoliitika

1. Üldsätted

1.1. Käesolev privaatsuspoliitika (edaspidi Poliitika) reguleerib UAB „Danbalt International“, Leedu ettevõtte kood 110474962, juriidiline aadress: Verslo centras PENTA, Ozo g. 12A-1, LT-08200, Vilnius, Leedu (edaspidi Danbalt International, edaspidi koos "meie"), isikuandmete töötlemise põhimõtteid ja korda ning meie ühiselt hallatava veebilehe (edaspidi Veebileht) https://danija.lt/ töötingimusi.

1.2. Püüame tagada, et meie teenuste kasutajad, Veebilehe külastajad ja muud isikud, kelle isikuandmeid me töötleme, usaldaksid täielikult meie teenuseid ja oleksid läbipaistvalt informeeritud sellest, kuidas me nende andmeid töötleme. Sellest poliitikast leiate info selle kohta, kuidas me Teie isikuandmeid kogume ja kasutame (või soovime koguda ja kasutada).

1.3. Oma tegevuse käigus juhindume järgmistest andmetöötluse põhimõtetest:

1.3.1. Isikuandmeid tuleb töödelda andmesubjekti suhtes seaduslikult, õiglaselt ja läbipaistvalt (seaduslikkuse, õigluse ja läbipaistvuse põhimõte);

1.3.2. Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus; isikuandmete edasist töötlemist avalikes huvides toimuva arhiveerimise, teadus- või ajaloouuringute või statistilisel eesmärgil ei loeta algsete eesmärkidega vastuolus olevaks (eesmärgi piiramise põhimõte);

1.3.3. Isikuandmed peavad olema asjakohased, sobivad ja ainult sellised, mida on nende töötlemise eesmärgi jaoks vaja (andmete minimeerimise põhimõte);

1.3.4. Isikuandmed peavad olema täpsed ja vajaduse korral uuendatud; rakendada tuleb kõiki mõistlikke meetmeid tagamaks, et isikuandmed, mis ei ole täpsed vastavalt nende töötlemise eesmärkidele, kustutatakse või parandatakse viivitamata (täpsuse põhimõte);

1.3.5. Isikuandmeid tohib säilitada sellisel kujul, mis võimaldab andmesubjektide tuvastamist, ainult nii kaua, kuni see on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärgil; isikuandmeid võib säilitada kauem, kui neid töödeldakse üksnes avalikes huvides toimuva arhiveerimise eesmärgil, teadusliku või ajaloolise uurimise eesmärgil või statistilistel eesmärkidel, rakendades asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid andmesubjekti õiguste ja vabaduste kaitsmiseks (säilitamisaja piiramise põhimõte);

1.3.6. Isikuandmeid tuleb töödelda nii, et asjakohaste tehniliste või korralduslike meetmete rakendamisel oleks tagatud isikuandmete piisava kaitse, sealhulgas kaitse loata või ebaseadusliku töötlemise ning juhusliku kadumise, hävimise või kahjustumise eest (terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse põhimõte);

1.3.7. Me vastutame eespool nimetatud põhimõtete järgimise eest ja peame suutma tõendada nende järgimist (vastutuse põhimõte).

1.4. Käesolev poliitika on kehtestatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus, edaspidi GDPR), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega (edaspidi isikuandmete kaitse seadus) ning teiste Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi õigusaktidega. Poliitikas kasutatud termineid mõistetakse nii, nagu need on määratletud isikuandmete kaitse üldmääruses ja isikuandmete kaitse seaduses.

2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

2.1. On väga oluline, et Te loeksite selle Poliitika hoolikalt läbi. Kui Te külastate veebilehte ja kasutate meie teenuseid, kohaldatakse seda Poliitikat vahetult Teie isikuandmete kogumisele, töötlemisele ja Poliitikas sätestatud juhtudel andmete saajatele edastamisele.

2.2. Kui Te ei nõustu selle poliitikaga ja selles kirjeldatud isikuandmete töötlemisega, palume mitte külastada veebilehte ja/või mitte kasutada meie teenuseid.

2.3. Teie vastutate selle eest, et Teie esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja täielikud. Teadlikult ebaõigete andmete sisestamist loetakse Poliitika rikkumiseks. Kui esitatud andmed muutuvad, peate Te meid sellest teavitama. Me ei vastuta mingil juhul Teile ja/või kolmandatele isikutele tekkinud kahjude eest, mis tulenevad asjaolust, et esitasite ebaõigeid ja/või puudulikke isikuandmeid või ei taotlenud andmete muutumisel nende täiendamist ja/või muutmist.

2.4. Subjektid, kellele võime Teie isikuandmeid avaldada, on ära toodud iga andmetöötlustoimingu juures.

2.5. Teatud juhtudel võime avaldada Teie teavet ka muudele kui märgitud subjektidele:

2.5.1. Selleks, et mitte rikkuda seadust või vastata kohustuslikule kohtumenetluse taotlusele (näiteks pärast kohtumääruse saamist andmete esitamiseks);

2.5.2. Oma tegevuse seaduslikkuse kinnitamiseks;

2.5.3. Oma õiguste, vara või nende turvalisuse tagamiseks;

2.5.4. Muudel juhtudel Teie nõusolekul või Teie õigustatud taotlusel.

3. Isikuandmete töötlemine töökohale kandidaatide valimiseks

3.1. Juhul, kui otsustate võtta ühendust ettevõttega Danbalt International, et tööle kandideerida, ja esitate andmeid veebilehe kaudu, töötleb viimane vastutava töötlejana töötajate valiku eesmärgil Teie kui kandidaadi esitatud isikuandmeid:

3.1.1. Eesnimi:

3.1.2. Perekonnanimi:

3.1.3. Telefoninumber;

3.1.4. E-posti aadress:

3.1.5. Linn, kus soovite töötada;

3.1.6. Haridus;

3.1.7. Praegune töökoht;

3.1.8. Eelistatud tööaeg;

3.1.9. Töökogemus;

3.1.10. Muu teave, mille Te olete vabatahtlikult oma CV-s ja/või muudes esitatud dokumentides esitanud.

3.2. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b – töötlemine enne lepingu sõlmimist Teie kui kandidaadi initsiatiivil toimimiseks.

3.3. Juhul, kui Eesti Vabariigi õigusaktid näevad ette täiendavaid piiranguid selle kohta, milliseid andmeid kandidaatide kohta võib töödelda, tagab Danbalt International, et töödeldakse ainult selliseid Teie kui kandidaadi isikuandmeid, mida on lubatud töödelda.

4. E-kaubanduse teostamine

4.1. Selleks, et pakkuda Teile võimalust sooritada Veebilehel e-poes sisseoste, töötleme selle teenuse osutamise eesmärgil Teie kohta järgmisi isikuandmeid:

4.1.1. Eesnimi:

4.1.2. Perekonnanimi:

4.1.3. Telefoninumber;

4.1.4. E-posti aadress:

4.1.5. Elukoha aadress (kui valitakse kohaletoimetamine kulleriga);

4.1.6. Vajaduse korral kaubasaaja poolt tarnimiseks esitatud lisateave (nt trepikoja ukse kood).

4.2. E-kaubanduse teostamise eesmärgil töötleme ka Veebilehel konto loonud isikute isikuandmeid. Sel eesmärgil töödeldavad isikuandmed:

 4.2.1. Eesnimi:

 4.2.2. Perekonnanimi:

 4.2.3. E-posti aadress:

 4.2.4. Salasõna;

 4.2.5. Aadress;

 4.2.6. Mobiiltelefon;

 4.2.7. Tellimuste ajalugu;

 4.2.8. Teave tagasimaksete kohta.

4.3. E-kaubanduse teostamise eesmärgil andmete töötlemise õiguslikuks aluseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 lg 1 punkt b – töötlemine kauba ostmisel sõlmitud lepingu täitmiseks.

4.4. Danbalt International kasutab kaupade eest tasumiseks ja kauba kohaletoimetamiseks ettevõtteid, mis pakuvad maksete kogumise ja pakkide kättetoimetamise teenuseid (kolmandad osapooled).

5. Lojaalsusprogrammi korraldamine ja sellega seotud otseturunduse läbiviimine

5.1. Danbalt International pakub kaupluste keti lojaalsusprogrammis osalevatele kliendikaardi omanikele seda, mida võib nimetada otseturunduseks – saadab uudiskirju e-posti teel, kutsub üritustele, teavitab kampaaniatest ja allahindlustest e-posti ja SMS-i teel. Seega, kui olete Danbalt International lojaalsusprogrammis osaleja, võidakse Teie nõusoleku alusel salvestada Teie andmeid lojaalsusprogrammi korraldamiseks ja sellega seotud otseturunduse läbiviimiseks:

5.1.1. Eesnimi:

5.1.2. Perekonnanimi:

5.1.3. E-posti aadress:

5.1.4. Telefoninumber;

5.1.5. Linn;

5.1.6. Sünniaeg;

5.1.7. Teave ostetud kaupade, kaubaliikide ja kulutatud summade kohta.

5.2. Danbalt International kasutab andmeid otseturunduse eesmärgil.

5.3. Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lg 1 punkt a – Teie nõusolek püsikliendiprogrammis osalejana.

5.4. Teil on õigus igal ajal tagasi võtta oma nõusolek teadete saatmiseks e-posti ja/või SMS-i teel, ilma et see piiraks nõusolekupõhise töötlemise seaduslikkust enne nõusoleku tagasivõtmist, kuid sel juhul ei saa me teile enam pakkuda spetsiaalseid pakkumisi ega esitada muud lojaalsusprogrammiga seotud teavet.

6. Telefonivestluste salvestamine

6.1. Ettevõte püüab parandada telefoni teel pakutava teenuse kvaliteeti, seetõttu rakendatakse telefonivestluste salvestamise teenust, st alustatakse ettevõtte poole telefoni teel pöörduvate isikute kõnede salvestamist ja säilitamist.

6.2. Teenus hõlmab kõne salvestamist ja kõne sisu säilitamist 180 kalendripäeva jooksul, samuti nende kõnesalvestuste identifikaatorite, nagu kõne kuupäev, kellaaeg, kestus ja telefoninumber, säilitamist.

6.3. Telefonikõnede salvestamise teenust osutab UAB „Baltnetos komunikacijos“ (edaspidi Teenusepakkuja) vastavalt teenuselepingule, mis sätestab konfidentsiaalsusnõuded ja allkirjastatud isikuandmete töötlemise lepingu, võttes arvesse isikuandmete kaitse üldmääruses (GDPR) kehtestatud nõudeid.

6.4. Isikuandmed saadakse otse andmesubjektilt - helistajalt. Klient tuvastatakse tellimuse numbri küsimise teel. Kõne ajal võidakse koguda täiendavaid andmeid:

6.4.1. Eesnimi:

6.4.2. Perekonnanimi:

6.4.3. Telefoninumber;

6.4.4. E-posti aadress;

6.4.5.  Aadress;

6.4.6. Töötaja nimi ja ametikoht (vajadusel).

Nende andmete kogumise eesmärk on õigustatud huvi tegevuste teostamiseks ja probleemi lahendamiseks ja/või kliendi esitatud küsimustele vastamiseks.

6.5. Isikuid teavitatakse telefonivestluste salvestamisest Ettevõtte poolt teatega, mille sisu on järgmine: "Tere, helistasite klienditeeninduskeskusesse. Teenuse kvaliteedi tagamiseks kõne salvestatakse. Kui olete nõus, palun oodake".

7. Isikuandmete säilitamise kord ja tähtajad

7.1. Teie isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendame korralduslikke ja tehnilisi meetmeid, mis tagaksid isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

7.2. Rakendame isikuandmete säilitamisele erinevaid tähtaegu sõltuvalt eesmärgist, mille jaoks Teie konkreetseid isikuandmeid töödeldakse.

7.3. Isikuandmete säilitamiseks rakendame järgmisi tähtaegu:

 

1   Nr.

Isikuandmete töötlemise eesmärk

Säilitamisperiood

1.1.

Kandidaatide valik töökohale

Kandidaadi nõusolekul või tema taotlusel 1 aasta jooksul alates andmete saamisest. Vastasel juhul kuni töökohale valimise lõpuni.

1.2.

E-kaubanduse teostamine

Danbalt International – registreeritud kasutajate andmeid säilitatakse 3 aastat alates viimasest Veebilehe külastusest. Teiste ostjate andmeid säilitatakse 3 aastat alates viimasest kauba ostmisest.

1.3.

Lojaalsusprogrammi korraldamine ja sellega seotud otseturunduse läbiviimine

Kuni lojaalsusprogrammi lõpuni.

1.4.

Kaupade tagastamistaotlused

10 aastat koos kaupluse arhiveeritud dokumentidega.

1.5.

Kõnesalvestused

Kuni 180 päeva.

1.6.

Loteriid ja muud mängud

3 aastat.

 

7.4. Eespool nimetatud säilitamistähtaegadest võib kehtestada erandeid niivõrd, kuivõrd sellised kõrvalekalded ei riku Teie kui andmesubjekti õigusi, vastavad juriidilistele nõuetele ja on nõuetekohaselt dokumenteeritud.

7.5. Juhul, kui teatud Teie isikuandmed on vajalikud õiguslike nõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks, säilitame neid nii kaua, kui see on vajalik selliste eesmärkide saavutamiseks kohtu-, haldus- või kohtuvälise menetluse kaudu.

8. Teie õigused

8.1. Teil on igal ajal õigus, esitades meile taotluse, tutvuda meie poolt töödeldavate isikuandmetega ja teada saada, kuidas neid töödeldakse, samuti taotleda ebaõigete, mittetäielike või ebatäpsete isikuandmete parandamist, taotleda oma isikuandmete töötlemise peatamist, välja arvatud säilitamine, kui andmeid töödeldakse õigusaktide nõudeid järgimata, ja/või taotleda isikuandmete kustutamist "õigus olla unustatud".

8.2. Kuni isikuandmete töötlemine põhineb nõusolekul, on Teil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks enne nõusoleku tagasivõtmist nõusoleku alusel toimuva andmetöötluse seaduslikkust.

8.3. Oma õigusi saate rakendada, esitades ettevõttele Danbalt International kirjaliku avalduse e-posti teel info@danija.lt või posti teel, saates avalduse aadressile Verslo centras PENTA, Ozo g. 12A, LT-08200, Vilnius, Leedu, või saabudes otse nimetatud aadressile.

8.4. Taotluse esitamisel peate oma isikut kinnitama järgmistel viisidel: 1) kui taotlus toimetatakse kätte vahetult Danbalt International aadressile saabumisel – esitada isikut tõendav dokument või kinnitatud koopia Eesti Vabariigi õigusaktidega kehtestatud korras; 2) kui päring on esitatud posti või e-posti teel – esitada Teid identifitseerivad andmed; 3) kui taotlus toimetatakse kätte esindaja kaudu – esitada isikut tõendava dokumendi koopia, mis on kinnitatud Eesti Vabariigi õigusaktidega kehtestatud korras, millele on lisatud esindamist tõendav dokument (või Eesti Vabariigi õigusaktidega kehtestatud korras kinnitatud volikirja koopia).

8.5. Danbalt International esitab Teie kirjaliku taotluse saamisel hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates Teie taotluse kättesaamise kuupäevast taotletud andmed kirjalikult (sealhulgas elektrooniliste sidevahendite kaudu) või sellise taotluse täitmisest keeldumise põhjused.

9. Kontaktandmed ja kaebuste esitamine

9.1. Kui Teil on küsimusi seoses isikuandmete kaitsega, võtke meiega julgelt ühendust e-posti teel info@danija.ee.

9.2. Kui Te ei ole meie vastusega rahul või arvate, et töötleme Teie andmeid ilma juriidilisi nõudeid järgimata, on teil õigus esitada kaebus Eesti Vabariigi andmekaitseinspektsioonile kui järelevalveasutusele.

10. Teave kasutatavate küpsiste kohta

10.1. Kui külastate Veebilehte, soovime pakkuda sellist sisu ja funktsionaalsust, mis vastab Teie vajadustele. Selleks kasutame me küpsiseid (ingl. cookies). Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse Teie brauserisse või seadmesse (arvutisse, mobiiltelefoni või tahvelarvutisse).

10.2. Küpsiste abil püüame tagada Veebilehte sirvivatele inimestele meeldivama kogemuse ja täiustada Veebilehte ennast.

10.3. Meie Veebilehel kasutatavaid küpsiseid saab rühmitada järgmistesse tüüpidesse:

10.3.1. Veebilehe toimimiseks vajalikud küpsised on loodud selleks, et võimaldada Veebilehel täita oma põhifunktsioone. Need küpsised võimaldavad Teil Veebilehte sirvida ja kasutada selle soovitud funktsioone, näiteks pakuvad nad juurdepääsu konkreetse Veebilehe turvalistele aladele.

10.3.2. Tegevusküpsised (analüütilised küpsised) koguvad anonüümset teavet selle kohta, kuidas külastajad Veebilehte kasutavad. Andes teavet külastatud alajaotuste, Veebilehel veedetud aja ja tekkivate probleemide, näiteks veateadete kohta, aitavad need küpsised meil mõista, kuidas külastajad Veebilehel käituvad. See teave aitab meil parandada Veebilehe toimimist.

10.3.3. Funktsionaalsed küpsised parandavad Teie kogemust Veebilehel. Näiteks mäletavad need küpsised sellist teavet nagu Teie salvestatud märgistatud kaubad ja kasutajanimi.

10.3.4. Turundusküpsised: kasutame neid enda ja kolmandate osapoolte küpsiseid isikupärastatud reklaamide kuvamiseks meie enda ja teistel veebilehtedel. Seda nimetatakse taasturundamiseks, mis põhineb sirvimistoimingutel, näiteks Teie otsitud või vaadatud toodetel.

10.4. Lisateavet meie kasutatavate küpsiste, nende salvestustingimuste ja eesmärkide kohta leiate meie küpsiste poliitikast.

 

 

 

11. Isikuandmete töötlemine kolmandate isikute poolt

11.1. Kolmandate osapoolte teenuste kasutamisele, näiteks meie konto külastamisel Facebooki sotsiaalvõrgustikus, võivad kehtida kolmandate isikute tingimused. Näiteks rakendab Facebook andmepoliitikat kõigile oma kasutajatele ja külastajatele. Seetõttu on selliste kolmandate isikute teenuste kasutamisel soovitatav tutvuda nende kohaldatavate tingimustega.

12. Eriliiki isikuandmete töötlemine

12.1. Me ei kogu eriliiki isikuandmeid, nagu poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused, rassiline või etniline päritolu, geneetilised andmed, biomeetrilised andmed, terviseandmed või seksuaalse sättumusega seotud andmed.

Palun ärge esitage meile eriliiki isikuandmeid ja võtke meiega ühendust allolevatel kontaktandmetel, kui arvate, et meil võib sellist teavet olla. Me jätame endale õiguse viivitamatult kustutada mis tahes teabe, mis meie arvates võib sisaldada eriliiki isikuandmeid.

13. Isikuandmete töötlemine mängude, kampaaniate ja võistluste korraldamisel

13.1. Isikuandmete töötlemine mängude, kampaaniate, võistluste korraldamisel toimub meie või meie tarnijate korraldatud ja läbi viidud mängude, kampaaniate ja/või võistluste haldamiseks, kui olete avaldanud soovi nendes osaleda. Töötleme Teie isikuandmeid selleks, et saaksime selgitada välja ja kuulutada välja võitja ning anda kätte auhinna. Kui soovite mängus ja/või võistlusel osaleda, peate meile esitama oma isikuandmed. Kui Te andmeid ei esita, ei saa Te mängus ja/või võistlusel osaleda. Võidu korral ei saa me teile sel juhul auhinda üle anda. Auhinna üleandmisel kontrollitakse Teie isikut. Õigusaktidega kehtestatud juhtudel oleme kohustatud auhinnast teavitama pädevaid asutusi (näiteks maksu- ja tolliametit).

13.2 Mängudes võivad osaleda kõik vähemalt 18-aastased füüsilised isikud.

13.3 Kui auhinna võitjat ei saada kätte, kui ta ei vasta saadud e-kirjale või muul viisil edastatud teabele saadud auhinna kohta 10 (kümne) tööpäeva jooksul pärast võidu väljakuulutamist või ei kasuta õigust auhinnale kehtestatud tingimuste piires ja kehtestatud tähtajaks, kaotab võitja õiguse auhinnale.

14. Lõppsätted

14.1. Selle Poliitikaga seotud õigussuhteid reguleerib Eesti Vabariigi õigus.

14.2. Me ei vastuta kahjude eest, sealhulgas kahjude eest, mis on põhjustatud Veebilehe kasutamise katkestustest, andmete kaotsiminekust või kahjustumisest, mis on põhjustatud Teie või Teie teadmisel tegutsenud kolmandate isikute tegevusest või tegevusetusest, sealhulgas ebaõigete andmete sisestamine ja muud vead, tahtlik kahjustamine ja muu Veebilehe väärkasutus. Samuti ei vastuta me Veebilehele sisenemise ja/või selle kasutamise katkestuste ja/või nende poolt põhjustatud kahjude eest, mis on põhjustatud meie, Teie või teiste andmesubjektidega mitteseotud kolmandate isikute tegevusest või tegevusetusest, sealhulgas elektrivarustuse, internetiühenduse jms katkestuste eest.

14.3. See Poliitika vaadatakse läbi ja vajaduse korral uuendatakse seda vähemalt kord kahe aasta jooksul. Poliitika täiendused või muudatused jõustuvad nende Veebilehel avaldamise kuupäevast.

14.4. Kui kasutate Veebilehte ja meie teenuseid pärast poliitika värskendamist, tähendab see, et Te ei esita vastuväiteid ja olete tehtud muudatustega kursis.

Viimati uuendatud: 28.12.2023